Referentiecase Rotterdam Rijnmond

Tevredenheid

TransitiePartners hoort graag van haar opdrachtgevers hoe de opdracht is verlopen en of het resultaat naar tevredenheid is. In dit kader is een interview afgenomen met Myriam Putman van de gemeente Vlaardingen.

Even voorstellen

Myriam Putman is beleidsadviseur aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling voor centrumgemeente Vlaardingen naens de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Vanuit TransitiePartners werd de opdracht uitgevoerd door Anne Noordzij. Zij is projectleider en beleidsadviseur.

Myriam Putman Gemeente Vlaardingen                             

Myriam Putman                           Anne Noordzij           
Gemeente Vlaardingen           TransitiePartners                                   
                      

Wat was de opdracht?

De huidige visie huiselijk geweld en kindermishandeling had een termijn van vier jaar en deze liep af. Daarom moest de visie geëvalueerd en mogelijk herzien worden. De regio Rotterdam Rijnmond zocht hiervoor een regionaal coördinator en project

Deze visie is opgesteld door de drie centrumgemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond, namelijk Nissewaard, Rotterdam en Vlaardingen. De opdracht liep heel 2023 en werd gecoördineerd door de centrumgemeente Vlaardingen. Het evalueren van beleidsdocumenten kost veel tijd en is een intensief proces geweest. Hierdoor zagen collega’s vanuit de centrumgemeenten elkaar meer dan ze hun interne collega’s zagen.

leider voor de integrale afstemming rond het opstellen van de visie. Myriam: “In de regio kenden veel collega’s Anne al. Voordat ze bij TransitiePartners kwam, werkte ze namelijk al als beleidsadviseur op dit thema bij de gemeente Hellevoetsluis. Hierdoor kende ze het onderwerp, de visie en de regio goed.

Hoe is het proces verlopen?

Myriam: “De eerste stap van dit project was om te kijken wat er nodig is: kon de huidige visie worden verlengd of moest hij herzien worden? Daarom is de visie eerst geëvalueerd. Voor deze evaluatie is input opgehaald bij de dertien gemeenten uit de regio, in online werksessies met partnerorganisaties en in een online enquête. Uit die evaluatie kwam dat veel al goed gaat, maar dat er ook aandacht nodig is voor nieuwe onderwerpen. De belangrijkste aspecten die hier genoemd werden, zijn: het formuleren van haalbare doelen, het betrekken van ervaringsdeskundigen en een visie die niet te lang is en makkelijk te lezen is. Met deze opbrengst is Anne samen met de gemeenten aan de slag gegaan met een nieuwe visie.”

Naast de opdracht voor het herzien van de regiovisie hebben we Anne ook de opdracht gegeven om een integraal overleg voor verbinding en afstemming te coördineren in de regio tussen de centrumgemeenten. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau bestond dit al, maar we zochten naar een nieuwe vorm. Het doel was daarom om de centrumgemeenten meer met elkaar in verbinding te brengen op bestuurlijk niveau en een bestuurlijk proces op te richten om de wethouders bij elkaar te brengen rond het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is gelukt en vindt nu eens in de zoveel tijd plaats.

Het resultaat

In november 2023 was de nieuwe visie uiteindelijk klaar en begin 2024 kon daardoor het bestuurlijke proces van start gaan voor het vaststellen. De visie is inmiddels in vrijwel alle gemeenten vastgesteld en zal lopen tot 2027. Myriam: “Iedereen is erg blij met het resultaat. We krijgen er veel complimenten over. Neem bijvoorbeeld al de opmaak, die oogt heel professioneel en dat is een enorme vooruitgang. Ook zien we dat het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling meer dan voorheen wordt meegenomen in andere beleidsstukken.”

Nieuw aan deze regiovisie is dat we hierin aandacht hebben voor de pleger/dader van huiselijk geweld. Dit doen we vanuit een systemische kijk, waarbij niet alleen het slachtoffer hulp en opvang moet krijgen, maar ook de dader. Daarnaast is het ieuw dat we gebruik maken van ervaringsdeskundigen en dat het samenwerken in de regio nu zo concreet benoemd wordt.

Hoe verliep de samenwerking?

Myriam: “Anne heeft veel inhoudelijke expertise en is een echte verbinden. Als coördinator sloot ze regelmatig aan bij allerlei werkoverleggen, bijvoorbeeld het overleg vanuit Veilig Thuis, en het tactisch overleg Rotterdam. Daarbij was ze intensief bezig met iedereen aan boord houden, zowel bij de verschillende gemeenten als bij de diverse ketelpartners vanuit politie, Centrum Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, ervaringsdeskundigen en de wijkteams. Dit deed ze door mensen continu op de hoogte te houden. Dat heeft zeker bijgedragen aan het resultaat, want het verbinden van de ketenpartners is heel soepel verlopen.” Het was de bedoeling om de partners zoveel mogelijk centraal te betrekken in grotere groepen. Zoals wel vaker in dit soort processen was er een partij die elke keer niet kon aansluiten. Anne gaf niet op en bleef proberen ze erbij te betrekken. Uiteindelijk heeft ze 1 op 1 toch nog een interview met deze partij afgenomen om de oude visie te evalueren. Myriam: “Doordat Anne zowel inhoudelijke expertise heeft en zelf uit de regio komt, kent ze de regio goed. Ook de regiovisie kende ze al goed. Dit hielp erg in het proces en zorgde ervoor dat we elkaar voortdurend scherp hielden.”

Hoe verder?

Myriam: “We zien dat door het succes van de regiovisie TransitiePartners iets meer is gaan leven in de regio. We zijn heel positief over Anne en TransitiePartners en zullen zeker overwegen om weer gebruik te maken van deze diensten in de toekomst.”

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.