Referentiecase Regio Rivierenland

TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein

Tevredenheid
TransitiePartners hoort graag van haar opdrachtgevers hoe de opdracht is verlopen en of het resultaat naar tevredenheid is. In dit kader gaan we in gesprek met Reitse Keizer en Paulien van Mierlo van de regio Rivierenland waar TransitiePartners een tariefonderzoek heeft gedaan.

Even voorstellen
Reitse Keizer is inkoopadviseur in de Regio Rivierenland en projectleider voor de Aanbesteding Wmo-Jeugd 2023. Paulien van Mierlo was ten tijde van deze opdracht mede projectleider voor de Aanbesteding Wmo-Jeugd 2023. Vanuit TransitiePartners werd deze opdracht uitgevoerd door Joep Buskens en Rob van Lieshout.

                             

Reitse Keizer                             Paulien van Mierlo
Regio Rivierenland                Regio Rivierenland                                  
                      

De opdracht en keuze voor TransitiePartners
Gemeenten zijn verplicht om bij het inkopen van zorg reële tarieven te hanteren. Er zijn landelijke eisen (AMvB’s) waaraan voldaan moet worden. Ook hebben rechters al meerdere keren uitspraken gedaan over hoe gemeenten op een zorgvuldige manier tot reële tarieven moeten komen.

Belangrijk is bijvoorbeeld de dialoog met zorgaanbieders. De regio Rivierenland moest nieuwe tarieven bepalen voor de inkoop van jeugdhulp met verblijf, ambulante jeugdhulp en Wmo. Begin december 2022 heeft de regio een marktverkenning gedaan voor een onderhandse aanbesteding. “We zochten naar bewezen expertise en ervaring voor het berekenen van inkooptarieven die voldoen aan de eisen en de toets der kritiek konden weerstaan. Het was een krappe planning, want er werd een partij gezocht die al in maart 2023 kon opleveren. Daar kwam TransitiePartners als potentiële partij naar voren. Zij hadden de expertise en ervaring die we zochten, hun inschrijving was inhoudelijk het beste en sloot het meeste aan bij de gewenste planning.”

Het doel van de opdracht
Het project was goed voorbereid door de regio: er lagen heldere product beschrijvingen en een duidelijk idee van hoe aanbieders betrokken moesten worden. Het doel van de opdracht was het opleveren van een advies over gedragen, reële tarieven, inclusief een methode voor het indexeren en een impactanalyse van de nieuwe tarieven voor de regio en per gemeente.

Het proces en de samenwerking

Voor deze opdracht is het unieke tarievenmodel van TransitiePartners gebruikt. Dit is een tariefmodel dat inmiddels door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt. Het model geeft helder inzicht in de opbouw en het tarief van de producten, ongeacht de dienstverlening van de aanbieder. Het model is toepasbaar voor zowel jeugdhulp als maatschappelijke ondersteuning en voor zowel ambulant als verblijf. Dit inzicht is de basis voor een goed gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieders over de inhoud van de ondersteuning en welke vergoeding redelijk is om goede ondersteuning mogelijk te maken.

Om tot tarieven te komen doorloopt TransitiePartners een vast proces waarbij aanbieders intensief betrokken worden. Dat was ook voor Rivierenland een prioriteit. In een eerste stap vindt het gesprek plaats over de gewenste kwaliteit en de invulling van de parameters op basis van de productbeschrijvingen en andere inkoopdocumenten van de regio. Eerst met de regio, en daarna ook met aanbieders in een marktconsultatie. Hier zijn ook de productomschrijvingen met de aanbieders gedeeld. 

“Door eerst overeenstemming te vinden over de gewenste kwaliteit en opbouw van de tarieven, is het berekenen van de tarieven uiteindelijk een logische volgende stap en levert dit minder discussie op. Hierin onderscheidt TransitiePartners zich van de andere adviesbureaus.” Het opzetten en doorlopen van het proces vraagt veel kennis van de materie en de juiste houding. “De samenwerking met TransitiePartners hebben we als erg prettig ervaren. De adviseurs waren altijd goed beschikbaar en bereikbaar en de samenwerking voelde als collegiaal. TransitiePartners had het proces goed onder controle en dit maakte dat ze betrouwbaar zijn. Daarnaast sloot de expertise van Joep over tarieven goed aan bij wat nodig was en was daarom zeer welkom.”

Uitdagingen

“Als regio wilden we graag één reëel tarief voor alle aanbieders. Dat was een uitdaging, want vanouds had een aantal aanbieders afwijkende afspraken met de regio. Hier is gedurende het proces een klacht over ingediend. De regio is met deze aanbieders in gesprek gegaan. TransitiePartners sloot hier ook bij aan om mee te denken. Uiteindelijk is het gelukt om met de hulp van TransitiePartners met alle partijen tot een oplossing te komen, is de klacht goed afgehandeld en is een reëel tarief tot stand gekomen.”

Naar de toekomst

”TransitiePartners heeft voor de regio Rivierenland een gedragen advies voor reële tarieven en een passende indexeringsmethodiek opgeleverd. Ze gaan uit van de inhoud vanuit de regio en laten niet de financiën maar de inhoud leidend zijn. Bovendien konden ze ieder aspect van de tarieven onderbouwen. Hiermee heeft TransitiePartners een waardevolle bijdrage geleverd aan een belangrijk onderdeel van het inkooptraject dat wij uitvoerden.” De opdracht is volgens de planning in maart 2023 succesvol afgerond.

 

 

 

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.