Referentiecase Jeugdhulp Zeeland

Even voorstellen

Jeugdhulpregio Zeeland is eensamenwerkingsverband tussen de dertienZeeuwse gemeenten. Haar primaire doel is deinkoop en beschikbaarheid van passende endoelgerichte hulp aan kinderen, jongeren,ouders en gezinnen. Adrie de Klerk isadviseur Jeugd van de gemeente Vlissingenen ambtelijke kartrekker van jeugdhulp ingezinsvormen in Zeeland.

Olga Idema was tot voor kortprogrammamanager Jeugd van de JeugdregioZeeland. Voor een onderzoek naar de stijgingvan het aantal gezinshuizen in de regio,schakelden ze de hulp in van twee adviseursvan TransitiePartners.

“We zagen dat er steeds meer gezinshuizen ontstonden in de regio Zeeland”

Hoe het begon

“Eind 2019 zagen we dat er steeds meergezinshuizen ontstonden in de regio Zeeland.Het was voor ons van belang om teonderzoeken waar deze stijging vandaankwam en de aantallen en onderliggenderedenen in kaart te brengen. Daarnaastwilden we dat er gesprekken plaats zoudenvinden met stakeholders bij gezinshuizen engemeenten om tot een beleidskader tekomen. We hebben dit eerst intern opgepakt, maarhet bleek niet eenvoudig om dezeinformatie te achterhalen en de resultatenboven water te krijgen. Voor deprobleemanalyse en een gedegenbeleidskader besloten we daarom metTransitiePartners samen te werken. Eenaantal maanden hebben beleidsadviseursCisca Versnel en Menno Hekker vanTransitiePartners een gericht onderzoekuitgevoerd. Ze hielden zich bezig met hetverzamelen van data en het voeren vangesprekken met belanghebbenden.”

Geen woorden maar data

“De landelijke aandacht vooruithuisplaatsing wordt steeds groter. Het isdaarbij van belang geen aannames te doenof eigen conclusies te trekken. We haddenbehoefte aan feitelijke informatie en data.Menno deed hier onderzoek naar en konmet data aantonen dat er in Zeeland veeluithuisplaatsingen waren én dat er,behalve een toename aan gezinshuiszorg,ook sprake was van een stijging inresidentiële zorg. Daarnaast wilden wemeer zicht krijgen op wat er in degezinshuizen zelf gebeurde, of er meergezinshuizen in Zeeland waren dan inandere regio’s en of deze stijgingdoorzette. Nu dat duidelijk in kaart isgebracht, kunnen we zelfstandig aan deslag met de onderliggende factoren rondde vestiging van gezinshuizen.”

Ervaringen met TransitiePartners

“Onze ervaringen met Menno en Cisca zijn positief. Hetzijn bevlogen mensen die echt bezig zijn geweest metdit onderwerp en zich erin vastbeten. Menno is eenware data-expert; hij wilde álles onderzoeken. Dat heeftons veel opgeleverd. Cisca was met name inhoudelijkbevlogen en had een duidelijke visie. Ze warenvasthoudend en hielden de vaart erin, iets wat vanbelang was gezien de tijdsdruk van de opdracht.Daarnaast was er altijd bereidheid om te sparren enwerden zaken helder teruggekoppeld. We hebben desamenwerking als erg prettig ervaren.”

Het zijn bevlogen mensen die echt bezig zijn met dit onderwerp en zich erin vastbeten

Uitdagingen

“Uiteraard hebben ze ook vooruitdagingen gestaan. Zo bleek het lastigom iedereen te spreken te krijgen.Jeugdigen of ouders waren niet altijdmakkelijk benaderbaar. Verschillendedoelgroepen hadden een anderebenadering nodig. Toch heeft Cisca hiererg veel in kunnen betekenen. Het is fijndat TransitiePartners verschillendeexpertises in huis heeft en we op diemanier data, beleid en communicatieterugzien in het resultaat.”

Het is fijn dat TransitiePartners verschillende expertises in huis heeft en we op die manier data, beleid en communicatie terugzien in het resultaat

Zelfstandig verder gaan

“Met de resultaten van het onderzoekhebben we een aantal belangrijkebouwstenen voor de ZeeuwseJeugdregio om op verder te bouwen.Daar zijn we erg blij mee. Het is nu aanons om tot eigen beleidsvorming tekomen ten aanzien van de verschillendevormen van verblijfszorg, zoalspleegzorg, gezinshuiszorg enresidentieel en de relatie metuithuisplaatsingen in onze regio. Hetmoet echt eigenaarschap van deZeeuwse Jeugdregio blijven. We hebbenexterne hulp gehad en nu gaan we erzelf mee verder.”

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.