Cliëntondersteuning: een lust of een last?

In de Wmo2015 is bepaald dat gemeenten cliëntondersteuning moeten aanbieden. In de beleving van gemeenten lijkt de cliëntondersteuning nu toch vaak op het creëren van je eigen weerstand. Het wordt ervaren als een “moetje” waar je last van hebt. Dat komt doordat cliëntondersteuning nu vaak wordt ingevuld als de belangenbehartiging van de inwoner bij het verkrijgen van een bepaalde Wmo voorziening waar hij ‘recht’ op heeft. Dat er op deze wijze invulling wordt gegeven aan cliëntondersteuning komt mede doordat het vaak ook op deze manier door de gemeente is ingekocht. Deze aanpak belemmert het gesprek tussen gemeente en inwoner over wat er nodig is en kan er zelfs voor zorgen dat het gesprek eerder blokkeert dan verbetert.

Echter, cliëntondersteuning is in de wet en in de Memorie van toelichting veel ruimer gedefinieerd dan hoe het nu vaak is ingericht. Dit geeft aan gemeenten dus ook veel ruimte om daar op een andere, betere manier vorm aan te geven. En daar liggen dus kansen! In dit artikel vertelt onze adviseur Deborah je er meer over.

Vroegsignalering: een kans voor cliëntondersteuning
In tijden van teruglopende budgetten en krapte op de arbeidsmarkt proberen steeds meer gemeenten de beweging in te zetten naar het voorliggende veld. Bijvoorbeeld met laagdrempelige ondersteuning zonder indicatie of door inzet van vrijwilligers. Dit vraagt vroegsignalering van gemeenten op het moment dat de vraag of ondersteuningsbehoefte nog niet zo zwaar is. Dat blijkt nog een lastige opgave.

En juist daar ligt de kans voor cliëntondersteuning! De Memorie van toelichting omschrijft het doel van cliëntondersteuning als “de burger wegwijs te maken op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning.” En door cliëntondersteuning juist daar de positioneren, kun je samen invulling geven aan de missende schakel tussen de lichte ondersteuningsvraag en de laagdrempelige ondersteuning.

Versterking door lokale aanpak
Door te kiezen voor een inrichting van cliëntondersteuning met lokale partners die de verbinding maken met formele en informele ondersteuners wordt de aanpak versterkt. Daarnaast is het van belang dat de cliëntondersteuners enerzijds zichtbaar en vindbaar zijn in de gemeente en anderzijds ook outreachend te werk gaan. Met deze combinatie zal het bereik én het effect van cliëntondersteuning toenemen. Zo kun je samen, als partners, werken aan hetzelfde doel: zorgen dat de inwoner duidelijk heeft wat zijn ondersteuningsbehoefte is en daar op een laagdrempelige manier invulling aan geven.

Subsidie
TransitiePartners kan uw gemeente helpen bij het opnieuw positioneren van cliëntondersteuning. Dit kan voor uw gemeente zelfs kosteloos zijn, als u voor 28 april 2023 een beroep doet op een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) ter versterking van cliëntondersteuning. Uiteraard kan TransitiePartners u helpen bij de aanvraag van deze SPUK en de invulling van het projectleiderschap in het traject naar een betere vormgeving van cliëntondersteuning in uw gemeente. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met onze adviseur Deborah

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.