Van wanbetalers status naar perspectief

In Nederland zitten ruim 160.000 mensen met een zorgverzekering schuld in de wanbetalersregeling. In 2016 heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden in het leven geroepen. In dit artikel leest u wat de wanbetalersregeling precies inhoudt, wat de RUB inwoners kan opleveren en hoe onze adviseur Kim Sannes samen met de zorgverzekeraar VGZ handen en voeten heeft gegeven aan het invoeren van de RUB binnen de gemeente Almere.

Wanbetaler en dan?
Daar liggen ze, op de deurmat of ergens weggestopt in een kast. Een opeenstapeling van onbetaalde facturen van eigen bijdragen en onbetaalde premies van de zorgverzekering. Herinneringsbrieven, na 2 maanden, na 4 maanden. Geen gehoor, geen contact en dus ook geen betalingsregeling. Dan volgt daar de brief van het Centraal Administratie Kantoor, u bent bij ons aangemeld als wanbetaler.

De status wanbetaler brengt een hoop consequenties met zich mee, waar mensen veelal verder door in de problemen raken en in veel gevallen zelf niet meer uitkomen. Eenmaal aangemeld als wanbetaler volgt een inhouding op de uitkering of het salaris en soms ook op de zorgtoeslag voor de boete premie die betaalt moet worden. Aanvullende verzekeringen worden per direct beëindigd en je gaat voor enkel de basisverzekering in 2022 € 152,88 betalen. Daar waar alle eindjes al aan elkaar geknoopt moeten worden zorgt deze maatregel vaak voor nog meer problemen. Bijvoorbeeld als er zorgkosten gemaakt worden of als mensen zorg mijden om geen extra kosten te maken.

De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden
De RUB, Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden is sinds 2016 een regeling van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De gemeente Almere voelt de noodzaak om deze groep mensen de mogelijkheid te bieden om weer terug te keren naar het normale premieregime en deze regeling maakt dat mogelijk. De gemeente Almere heeft daarom een samenwerking met de zorgverzekeraar VGZ, die de collectiviteitsverzekering verzorgd. Dit is een zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.  Zij hebben de handen ineengeslagen om wat te gaan doen voor de mensen die vastzitten in deze wanbetalersregeling.

Wat houdt de regeling precies in?
De RUB richt zich op de groep bijstandsgerechtigden. Onder andere omdat de groep mensen met een bijstandsuitkering nog minder makkelijk uit de wanbetalersregeling stroomt aangezien het vaak ontbreekt aan financiële draagkracht om te komen tot een passende betalingsregeling. En juist die betalingsregeling is nodig om uit de wanbetalersregeling te komen. Daarnaast lopen de zorgkosten vaak op gezien zij niet meer aanvullend verzekerd zijn, maar wel gebruik maken van zorg. De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) van Almere in het kort:

  • De RUB is een samenwerking tussen de zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Almere, zij leveren de lijst wanbetalers aan die gematcht worden met de lijst bijstandsgerechtigden, daar komt de beoogde doelgroep uit;
  • De inwoner wordt weer goed verzekerd met de collectieve basis en een aanvullende verzekering;
  • De inwoner betaalt in 36 maanden met € 35,- per maand de schuld bij VGZ af. Het bedrag dat daarna nog overblijft wordt door VGZ kwijtgescholden;
  • De premie en de aflossing worden door de gemeente Almere vanuit de uitkering aan VGZ betaalt;
  • Als extra stimulans om de regeling te laten slagen betaalt de gemeente Almere gedurende de 36 maanden het eigen risico voor deze groep.

Wat als de schuld bij VGZ niet op zichzelf staat?
Vaak zijn er naast een CAK-melding nog andere financiële problemen, het is daarom van belang om met de inwoner in contact te komen en het gesprek aan te gaan. Dat is dan ook het overkoepelende doel van het implementeren van de RUB, om de mensen achter de melding in beeld te krijgen en hen aan te laten haken bij wat past en nodig is om uit de financiële problemen te komen.

Misschien is de RUB niet de oplossing maar is de inwoner wel gebaat bij een intensievere of andere vorm van hulpverlening waar dan warm naar overgedragen kan worden. Als Projectleider ben ik o.a. verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de communicatiestrategie om de doelgroep te bereiken. Daarnaast zet ik zowel de lijnen intern binnen de gemeente als extern met netwerkpartners uit om te komen tot samenwerkingen met de zorgverzekeraar, BS&F, klantmanagers en partners uit het sociaal middenveld. Samen komen we tot het vastleggen van werkprocessen waar de kwaliteit van de regeling en het monitoren van de mensen die deelnemen goed in geborgd wordt.

Waar staan we nu in Almere?
Op dit moment zijn alle voorbereidingen getroffen om de RUB in te voeren, dat wil zeggen dat alle afspraken gemaakt zijn om de groep te monitoren en dat de inhoudingen op de uitkering georganiseerd zijn. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met inwoners die positief reageerden op het contact dat gelegd is. Wat opvallend was, was dat in veel gevallen de brief niet gelezen was maar het telefoontje de doorslag gaf om een afspraak te plannen. Niet iedereen komt in aanmerking voor de RUB omdat er meer financiële problemen zijn maar er wordt nauw samengewerkt met het sociaal middenveld waardoor mensen direct aankomen daar waar zij verder geholpen kunnen worden. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we nog meer inwoners een soortgelijk aanbod kunnen doen om vanuit de wanbetalers status weer perspectief te krijgen.

Wilt u ook wat betekenen binnen uw gemeente voor deze groep? Graag denken wij met u mee.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.