Aan de slag met heldere communicatie

Mariska Terpstra | TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein

Ellenlange brieven met ingewikkelde woorden, waar je geen chocola van kunt maken. Nog te vaak begrijpen veel mensen gemeentelijke brieven niet goed. Vooral laaggeletterden hebben last van slechte communicatie door de gemeente. In de aanpak van laaggeletterdheid is het daarom belangrijk om als gemeente oog te hebben voor heldere communicatie.  Maar hoe zorg je voor […]

Doorbreek de cirkel van laaggeletterdheid; de weg naar zelfredzaamheid

Al jaren zijn het Rijk en de gemeenten bezig om beperkte vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden  te voorkomen en het aantal laaggeletterden in beeld te brengen. In Nederland hebben we het over 2.500.000 mensen die laaggeletterd zijn. Dat is 1 op 9 inwoners die te maken hebben met deze beperking. […]

Normalisering in de Wmo

Normalisering in de Wmo: geen zorgvraagstuk, maar een inkomensvraagstuk. Wel een traphekje als valpreventie vanuit het gemeenschappelijk budget als je negentig bent, maar niet als je één wordt? Wel een scootmobiel, maar geen kinderwagen?  Waarom beschouwen we dezelfde soort hulpvragen in het ene geval als een zorgvraag die in natura door de gemeenschap wordt opgelost […]

Werken aan draagvlak voor data in je organisatie

Gemeenten stoeien dagelijks om grip te krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten staan voor de grote uitdaging te duiden wat er gebeurt in het zorglandschap. Data is daarin onmisbaar. Aan data is over het algemeen geen tekort. Maar het ontbreekt vaak aan het juiste gebruik van de juiste data. Binnen de organisatie is draagvlak nodig […]

Transformatie van de jeugdzorg: van bedenken naar doen

TransitiePartners | Adviesbureau in het sociaal domein

Sinds de overheveling van jeugdhulp naar de gemeenten wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een zorgaanbod dat beter aansluit bij de behoeften van inwoners. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en verschijnt het ene na het andere schrijnende nieuwsbericht over de problematiek in de jeugdzorg. De uitstroom daalt en de vraag naar jeugdhulp stijgt. […]

Nieuwe gemeente, nieuw subsidiebeleid

Subsidies zijn een belangrijk instrument voor gemeenten om hun beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie maakt een activiteit mogelijk die anders niet of minder snel zou plaatsvinden. In het sociaal domein blijkt het vaak lastig om goed te sturen met subsidies. Een gemeentelijke fusie is een kans én opdracht om het subsidiebeleid opnieuw in te richten. […]

Weet wat je (in)koopt

TransitiePartners is in meerdere gemeenten en regio’s betrokken bij inkooptrajecten en kostprijsonderzoeken. Goede en zorgvuldig opgestelde productomschrijvingen zijn hierin van belang. Joep ziet nog wel wat verbetermogelijkheden die hij in dit artikel toelicht. Wat is het belang van goede productomschrijvingen? Bij de inkoop en toekenning van zorg wordt door gemeenten gebruik gemaakt van productomschrijvingen. Hierin […]

Voorspellen en sturen in de Jeugdhulp: Het TransitiePartners-model voor de Jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de hoge kosten van de jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Een arbitragecommissie heeft geconstateerd dat gemeenten structureel meer geld voor jeugdhulp moeten krijgen. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om grip krijgen op de kosten van de jeugdhulp. In dit artikel […]

Omdenken voor de toegang bij gemeenten

Gemiddeld gezien gaat 34% van alle verwijzingen voor jeugdzorg langs de gemeentelijke toegang. Veel gemeenten willen meer invloed op de verwijzingen naar jeugdhulp. Tegelijk is er in de hele jeugdketen sprake van personele schaarste en zijn de geluiden uit het land dat de wachtlijsten oplopen. Dat roept de vraag op hoe een gemeente het best […]