Een breed offensief biedt meer arbeidsmarktkansen

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk. En ongeveer 1 op de 12 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Om die reden is het wetsvoorstel breed offensief in de Tweede Kamer aangenomen. Het breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. In dit artikel zet onze beleidsadviseur Soraya Amir kort uiteen wat de wijzigingen in de Participatiewet naar aanleiding van het breed offensief inhouden en hoe een gemeente zich hierop kan voorbereiden.  

Een pakket aan maatregelen
De afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking is nog altijd groot. Dit ondanks alle goede bedoelingen en maatregelen uit het verleden. Met het breed offensief wil het kabinet hier nu verandering in brengen en maatregelen treffen met als doel: 

 • Het makkelijker te maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen; 
 • Mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk te krijgen; 
 • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk te maken; en 
 • Zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden.  

De invoering van het breed offensief gaat per 1 juli 2023 in. Enkele onderdelen van het breed offensief zijn al van kracht. Zo voerde het kabinet per 1 april 2022 een basisbedrag aan studietoeslag in voor studenten met een medische beperking. Daarnaast is de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm verschoven van 21 naar 27 jaar en is de vrijlatingsbepaling voor mensen met een beperking per 1 januari 2023 van kracht gegaan. 

De maatregelen die per 1 juli 2023 ingaan betreft: 

 • het harmoniseren van het aanbod van re-integratievoorzieningen 
 • het opnemen van expliciete aanvraagmogelijkheden voor ondersteuning op maat 
 • het vereenvoudigen van de loonkostensubsidie 
 • de vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie 
 • een uitzondering op de vier-weken-zoektermijn voor jongeren met een duidelijke arbeidsbeperking en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de zoekperiode van 4 weken ondersteuning te bieden.  

Hoe bereid je je als gemeente voor op de invoering van het breed offensief?
Gemeenten hoeven gelukkig niet te wachten tot 1 juli om aan de slag te gaan met het breed offensief. Het bieden van passende ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking is altijd al een uitgangspunt geweest van de Participatiewet. Met behulp van de Handreiking Breed Offensief van Stimulansz en de Model Re-integratieverordening Participatiewet van de VNG kunnen gemeenten een start maken met het breed offensief. Maar dan ben je er nog niet. Beide documenten zijn namelijk beleidsarm en bieden alleen inspiratie welke keuzes een gemeente kan maken. De verordening is bedoeld om inzicht te geven in de voor werkzoekenden en werkgevers beschikbare voorzieningen. Het belangrijkste blijft natuurlijk dat onze kwetsbare inwoners hierbij centraal staan.

Daarom adviseert Soraya Amir om het volgende te doen:

     1. Doe om te beginnen onderzoek naar de verschillende re-integratievoorzieningen die jouw gemeente biedt.  

 1. Leg dit naast de modelverordening en onderzoek samen met de uitvoering of de verschillende voorzieningen nog passend zijn voor de doelgroep.
 2. Doe onderzoek naar de doelgroep en potentiële werkgevers. Zijn er mensen die nu niet bereikt worden met deze voorzieningen? Waaraan ligt dat? Welke soort werkgevers hebben wij hierbij nodig? 

Als deze drie stappen zijn gedaan, ben je als gemeente goed voorbereid om aan de slag te gaan met het breed offensief op 1 juli. 
Wil je eens sparren over het breed offensief? Neem dan contact op met onze adviseur Soraya Amir

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.