Aanbiedergestuurd werken. Hoe gemeenten meer kunnen sturen op doelmatigheid

“De gemiddelde trajectduur is in 2021 ten opzichte van 2015 met 35% gestegen bij jeugdhulp zonder verblijf” In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd is een grote opgave benoemd om als gemeenten en als opdrachtgever te sturen op het verkorten van de trajectduur. Hoe doe je dat zonder je met elk hulptraject in detail bezig te houden […]

Het Nationaal Programma Onderwijs in Praktijk

Tijdens de coronacrisis in schooljaar 2020-2021 is het Nationaal Programma Onderwijs van start gegaan. Dit steunprogramma vanuit het Rijk is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die door deze crisis vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Naast scholen hebben ook gemeenten een belangrijke taak in het ondersteuningsprogramma. In dit […]

Sleutels voor een integrale aanpak in het sociaal domein

De meeste mensen vinden hun weg en leiden hun leven of weten de juiste hulp te vinden en kunnen de draad dan verder oppakken. Voor anderen is het complexer en vaak zie je dat er dan sprake is van een opeenstapeling van problemen en factoren. Ze hebben dan ondersteuning nodig op meerdere vlakken maar weten […]

Benut het potentieel

Het is velen een doorn in het oog: in Nederland gaat veel tijd en aandacht van zorgprofessionals naar administratie in plaats van naar mensen die hulp nodig hebben. Ondanks alle goede bedoelingen en plannen ervaren zorgverleners geen verbetering. Het onbenut potentieel in de zorg is en blijft groot. Data uit WaarStaatJeZorgaanbieder.nl kan gemeenten en hun […]

WaarStaatJeZorgaanbieder

Weet u hoe uw gecontracteerde zorgaanbieders er financieel voor staan? Hoe staan onze zorgaanbieders er financieel voor? Lopen ze het risico op omvallen of maken ze juist buitensporige winsten? Hoe doen ze het in vergelijking met andere aanbieders? Vragen waar veel inkopers, contractmanagers en beleidsmakers mee zitten. Wie de weg weet en veel tijd en […]

Tariefmodel

Introductie Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting hebben zowel gemeenten/regio’s als zorgaanbieders belang bij transparantie over de opbouw van het tarief. Op basis van jarenlange ervaring heeft TransitiePartners een eigen tariefmodel ontwikkeld. Ons tariefmodel wordt gebruikt door verschillende regio’s, gemeenten, maar ook bij verschillende zorgaanbieders en in […]

Kwaliteitsonderzoeken Wmo & Jeugd

Introductie Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het organiseren van de Jeugdhulp voor cliënten in haar verzorgingsgebied. Al jaren zijn gemeenten doende om een robuust en duidelijk stelsel in te richten. Mede omdat de financiële vraagstukken omvangrijk zijn. En de middelen zo veel als mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënten. Regelmatig komen […]

Zorgpaden

Zorgpaden zet in op innovatie en samenwerking Weet jij, als gemeente, waar jouw kansen liggen om de zorg voor jouw inwoners te verbeteren? Inzicht in hoe inwoners zicht bewegen door het zorglandschap is hiervoor onmisbaar. Heb jij dit in beeld? Wie ontvangt bijvoorbeeld dezelfde zorg opeenvolgend bij verschillende zorgaanbieders? Hoeveel zorgtrajecten heeft een cliënt opeenvolgend […]

Controleplan Jeugdwet & Wmo

Controleren om te leren en verbeteren. Deze whitepaper neemt u mee in de mogelijkheden en de verplichtingen die gemeenten hebben bij de controle op de doelmatigheid en rechtmatigheid van zorg1 en het mogelijk terugvorderen van onterecht gedeclareerde middelen. Deze whitepaper geeft u een raamwerk voor het opzetten van een controleplan voor uw eigen gemeente door […]

Doorbreek de vicieuze cirkels van jeugdzorg

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 regent het klachten over wachtlijsten, financiële tekorten en de kwaliteit van de jeugdzorg. Melle Wijma en Frank van Kuijck vinden dat het tijd is om anders te denken en anders te handelen, in het belang van de cliënt. Ze schreven vanuit hun jarenlange ervaring een whitepaper over hoe de vicieuze cirkels […]