Jeugdzorg(en)

De Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 heeft als doel om zorg voor jeugdigen beschikbaar en betaalbaar te houden. In dit artikel wordt ingegaan op een centraal thema binnen de Hervormingsagenda; het versterken van de gemeenschapsgerichte benadering. Ook worden een aantal plus- en aandachtspunten genoemd.

Vanwege de toenemende complexiteit van sociale problemen, waaronder een grote toename van psychische klachten bij jongeren, is het volgens de Hervormingsagenda van belang om te sturen op een sterker sociaal vangnet binnen de directe omgeving. De Hervormingsagenda doelt op een versterking van lokale teams en de verbinding van deze teams met steunfiguren uit onder andere het onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en vrijwilligers. Het sturen op een gemeenschapsgerichte benadering brengt zowel kansen als risico’s met zich mee.

De kansen bij een gemeenschapsgerichte benadering zijn vooral te vinden in de nabijheid van zorg bij jeugdigen. Doordat professionals zich binnen het netwerk bevinden kunnen zij aansluiten op vragen van ouders en jeugdigen. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en kan de geboden hulp toegankelijker en persoonlijker worden. Tevens kan de hulp cultuurafhankelijk geboden worden. Deze benadering kan ervoor zorgen dat inzet van jeugdhulp wordt voorkomen of dat de vraag met lichte hulp wordt opgelost.

De aandachtspunten van een gemeenschapsgerichte benadering zijn vooral afhankelijk van de kwaliteit en de betrokkenheid van het netwerk waarin de jeugdige zich bevindt. Deze factoren kunnen leiden tot inadequate steun en een verzwaring van de hulpvraag. Daarnaast kan een betrokken netwerk leiden tot privacykwesties, wat gevolgen kan hebben voor het netwerk van de jeugdige. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor mogelijke verschillen per wijk of gebied in de kracht van de gemeenschap.

Hoewel de gemeenschapsgerichte benadering belangrijke voordelen heeft, vooral in termen van preventie en gemeenschapsbetrokkenheid, is het essentieel dat deze wordt ondersteund door adequate financiering. Goed toegeruste professionals zijn nodig om de nadelen te mitigeren en ervoor te zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot hoogwaardige zorg, ongeacht waar ze wonen.

Zijn er in uw gemeente uitdagingen op het gebied van de Hervormingsagenda en bent u benieuwd wat TransitiePartners voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Deel dit Bericht:

Meer artikelen.