Aanbiedergestuurd werken. Hoe gemeenten meer kunnen sturen op doelmatigheid

“De gemiddelde trajectduur is in 2021 ten opzichte van 2015 met 35% gestegen bij jeugdhulp zonder verblijf” In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd is een grote opgave benoemd om als gemeenten en als opdrachtgever te sturen op het verkorten van de trajectduur. Hoe doe je dat zonder je met elk hulptraject in detail bezig te houden […]

Het Nationaal Programma Onderwijs in Praktijk

Tijdens de coronacrisis in schooljaar 2020-2021 is het Nationaal Programma Onderwijs van start gegaan. Dit steunprogramma vanuit het Rijk is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die door deze crisis vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Naast scholen hebben ook gemeenten een belangrijke taak in het ondersteuningsprogramma. In dit […]

Sleutels voor een integrale aanpak in het sociaal domein

De meeste mensen vinden hun weg en leiden hun leven of weten de juiste hulp te vinden en kunnen de draad dan verder oppakken. Voor anderen is het complexer en vaak zie je dat er dan sprake is van een opeenstapeling van problemen en factoren. Ze hebben dan ondersteuning nodig op meerdere vlakken maar weten […]

Benut het potentieel

Het is velen een doorn in het oog: in Nederland gaat veel tijd en aandacht van zorgprofessionals naar administratie in plaats van naar mensen die hulp nodig hebben. Ondanks alle goede bedoelingen en plannen ervaren zorgverleners geen verbetering. Het onbenut potentieel in de zorg is en blijft groot. Data uit WaarStaatJeZorgaanbieder.nl kan gemeenten en hun […]

De opdracht aan gemeenten om te werken aan (on)veiligheid

In maart van dit jaar schreven Rineke Hoekstra en Anne Noordzij een artikel over wat lokale teams al kunnen doen om zich voor te bereiden op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Als vervolg op dat artikel ligt in dit artikel de focus op de opdrachtgeversrol voor de gemeenten.  Samengevat: gemeenten moeten niet wachten op het […]

De Hervormingsagenda Jeugd en de moeilijke weg naar eenvoud

Edwin Snellens Met de Hervormingsagenda Jeugd gaan Rijk, gemeenten en hun partners op meerdere fronten aan de slag om de idealen van de decentralisatie in 2015 dichterbij te brengen. Zo’n brede aanpak heeft als risico dat het proces verzandt. Hoe kun je op een slagvaardige manier wel verbeteringen realiseren?  De bedoeling en de realiteit Hulp […]

Wat drijft verandering en waar gaat het mis?

Max Beeby Het sociaal domein en verandering lijken wel hand in hand te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Hervormingsagenda jeugdhulp die een aantal opgaven bevat waar gemeenten en andere partijen mee aan de slag moeten. Maar veranderen met goed resultaat is geen eenvoudige zaak. Een verandering van het systeem kunnen we niet los zien van […]

Ik zie ik zie wat jij niet ziet….

Mensenhandel komt veel voor en zorgt voor veel leed. Al in 2018 is landelijk afgesproken dat gemeenten beleid ontwikkelen en uitvoeren. Nog niet alle gemeenten zijn zover. Alle reden om het been bij te trekken. In dit artikel lees je het waarom en hoe. ‘Ik zag grote vreemde bedragen op de rekening van mijn zoon, […]

Palliatieve zorg en de Wmo

Palliatieve zorg is een essentieel aspect van de gezondheidszorg. Het bevordert de kwaliteit van leven van terminaal zieke patiënten en het helpt hen om waardig te sterven. Palliatieve zorg kan in ziekenhuizen, hospices maar ook in de thuissituatie verleend worden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) kan hierin een belangrijke rol spelen. De Wmo 2015 […]

Ben ik in control?  Een voorproefje van de aanpak van onze controller  

Ik wilde een vervolg schrijven op het artikel van april jongstleden maar niet weer verzanden in een louter theoretisch verhaal.  Ik heb meer dan 30 jaar ervaring en dat moet zichtbaar zijn. Dus ik dacht ‘schrijf eens over hoe nu je aanpak zou zijn om een gemeente (of een willekeurige andere organisatie) in control te […]